luty 2018
NPWtŚrCzPtS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Panel administracyjny
Logowanie

Login:
Hasło:
Odwiedziny
Ogółem: 137595
Dzisiaj: 14
On-line: 14


 

OFERTA

Oferta edukacyjna

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a) wspomaganiu i ukierunkowaniu indywidualnego rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym,

b) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych  sytuacjach i w dalszej edukacji,

c) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały   w tym co dobre i złe,

d) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

e) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

f) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

g) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa  w zabawach i grach  sportowych,

h) budowaniu  dziecięcej  wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym  oraz  rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla  innych,

i) wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy sceniczne oraz sztuki plastyczne,

j) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieraniu ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości i  umiejętności, które są ważne w edukacji przedszkolnej.

Cele te realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.


1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Wykaz  umiejętności:

-  umie  się przedstawić, podaje imię i nazwisko, adres  zamieszkania,

- dziecko obdarza uwagą dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie  zwraca  się do innych w domu, przedszkolu, na ulicy,

- przestrzega  reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,

- w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidzieć skutki  tych działań,

- wie, że nie należy chwalić się bogactwem, nie wyśmiewać dzieci, które mają gorsze warunki życiowe.


2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

   Wykaz  umiejętności:

-  umie  poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć żeby,

- właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie,

- samodzielnie korzysta z toalety,

- samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraz ich na zgubienie lub kradzież,

- utrzymuje porządek w swoim  otoczeniu.


     3. Wspomaganie  rozwoju mowy dzieci.

Wykaz  umiejętności:

- zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym, i składniowym,

- mówi  płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji,

- uważnie słucha i formułuje dłuższe  wypowiedzi o ważnych sprawach,

- w zrozumiały sposób  mówi o swoich  potrzebach i decyzjach.


4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Wykaz  umiejętności:

- przewiduje skutki czynności manipulacyjnych, odpowiednia  wnioskuje,

- grupuje przedmioty w sposób sensowny (co do czego pasuje),

- łączy przyczynę ze skutkiem.


     5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Wykaz  umiejętności:

- dziecko dba o swoje zdrowie, orientuje się w zdrowym żywieniu,

- dostrzega związek między chorobą a zdrowiem,

- jest sprawne fizycznie (w miarę możliwości),

- uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, w sali gimnastycznej.


     6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

Wykaz  umiejętności:

- dziecko wie, jak zachować się w sytuacji  zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,

- orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu,

- zna zagrożenia płynące ze świat ludzi, zwierząt, roślin,

- wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw,

- ma rozeznanie, gdzie można bezpiecznie się bawić.


     7. Wychowanie przez  sztukę – dziecko widzem i aktorem.

Wykaz  umiejętności:

- dziecko wie, jak należy  zachować się podczas uroczystości, na koncercie,

- odgrywa rolę z wykorzystaniem mimiki i gestów ciała.


     8. Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy, taniec.

Wykaz  umiejętności:

- dziecka śpiewa piosenki  z dziecięcego repertuaru,

- dostrzega zmiany rytmu, tempa, dynamiki i wyraża je ruchem,

- tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych, improwizuje,

- słucha w skupieniu muzyki poważnej.


     9. Wychowanie przez  sztukę – różne formy plastyczne.

Wykaz  umiejętności:

- przejawia zainteresowania wybranymi  zabytkami dziełami  sztuki, tradycjami swego regionu, obrzędami.

- umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych  środków wyrazu w postaci  kompozycji i innych form,

- wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą, architekturą.


10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Wykaz  umiejętności:

- dziecko wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych) i odczuwa radość z wykonanej pracy,

- używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania,

- interesuje się urządzeniami technicznymi.


     11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.

Wykaz  umiejętności:

- dziecko rozpoznaje i  nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku,

- rozumie zapowiedź pogody w mediach,

- potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt.


     12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Wykaz  umiejętności:

- dziecko wymienia nazwy roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych,

- zna warunki do rozwoju roślin i zwierząt,

- potrafi wymienić zmiany zachodzące w porach roku, wie jak można chronić świat roślin i zwierząt.


     13. Wspomaganie rozwoju  intelektualnego dzieci wraz z edukacją  matematyczną.

Wykaz  umiejętności:

- liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,

- wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając liczeniem na palcach,

- ustala równoliczność zbiorów i posługuje się liczebnikami porządkowymi,

- rozróżnia lewą i prawą stronę, określa kierunki, ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,

- wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą,

- zna stałe następstwa dni i nocy, por roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.


     14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Wykaz  umiejętności:

- dziecko potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek zaczynając od lewej strony kartki,

- potrafi uważnie patrzeć, aby  rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazku,

- dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania, itp.,

- interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania,

- słucha np. opowiadań baśni i rozmawia o ich treści,

- układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,

- rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz stosowanych  symboli.


     15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne:

Wykaz  umiejętności:

- dziecko potraci wymienić imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie mieszkają, czym się  zajmują,

- zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby np. policjant, strażak,

-  wie, jakiej jest narodowości, zna stolicę kraju w którym mieszka,

- zna godło i flagę oraz hymn polski, wie że Polska należy do Unii Europejskiej,

- wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.


Umiejętności dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 21 rozwijane w oparciu o programy własne, które realizowane przez poszczególne  nauczycielki:

- „Ekologiczny program dla dzieci 3-6 – letnich” autorstwa S. Broda, H. Madetko,

 Nr 1/2009/10,

- Program  wychowawczy przedszkola "Bezpieczne przedszkole",

- Program Rozwoju Przedszkola,

-  Indywidualne programy do pracy z dziećmi z orzeczeniami niepełnosprawności

(wczesne wspomaganie, rozwoju i dla dzieci autystycznych), 

- ,,Usprawnianie mowy dzieci  w wieku  przedszkolnym”- autorstwa p. M. Lipa

 Nr 2/2009/10

Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego realizowane w przedszkolu dopuszcza dyrektor.


Optymalizacja dla Mozilla Firefox 2.0 - 1024 x 768                 Projekt: _DM_